ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ลงวันที่ 28/04/2563

นายดนัย  เรืองสอน

Mr.Danai Ruengsorn

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

e-mail : danai_r@hotmail.com


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ และโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ
 • ประสานงาน จัดทำ และให้ความร่วมมือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ และโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการวางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ และรายงานผลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือรวมทั้งติดต่อและประสานงานกับแหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของหน่วยงาน
 • รวบรวม ติดตาม รายงานและให้ ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี

 • วางแผนและดำเนินงานด้านงบประมาณเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • บริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • ดำเนินการจ่ายเงินส่วนเงินกู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค
 • จัดทำบัญชีและรายงานการใช้จ่ายเงิน ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณเงินกู้และเงินช่วยเหลือ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

 • ดำเนินการและประสานงานด้านการแปลเอกสารต่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
 • จัดทำแผนการต้อนรับและอำนวย ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ
 • สนับสนุนงานบริหารโครงการในส่วนของ การประสานงานต่างประเทศ
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สนับสนุนและ อำนวยความสะดวกแก่เลขานุการ คณะกรรมการจัดจ้างวิศวกรที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ ในการจัดทำเอกสารประชุมและการร่างโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงาน เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ และงานประชุมอื่น ๆ
 • รวบรวมและจัดทำประมวลคำศัพท์ ด้านงานวิศวกรรมโยธา และงานอื่น ๆ ของกรมทางหลวง

กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ

 • วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน เกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • วางแผนสรรหาบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้าง
 • ดำเนินการบริหารโครงการเงินกู้และ เงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญา และสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน
 • ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาและวิศวกร ที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีนานาชาติ
 • กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบสัญญา จ้างที่ปรึกษาและหรือผู้รับเหมาโดยวิธี นานาชาติ
 • อำนวยการและประสานงานโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล การดำเนินงานโครงการด้วยเงินกู้และ เงินช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย ความสัมพันธ์ทวิภาคี พหุภาคี รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบ การเจรจาระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอความเห็นตาม ความเหมาะสม
 • ศึกษา วิเคราะห์แนวทางพัฒนา ความร่วมมือด้านทางหลวงระหว่างประเทศ เพื่อรับและให้ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
 • จัดทำแผนการให้และรับความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างประเทศ
 • จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา ทางหลวงระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ประสานงานแหล่งเงินทุน ทั้งเงินกู้และ เงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทั้งในและ นอกประเทศ
 • ศึกษาความเหมาะสม กำกับการศึกษาโครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358