ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ลงวันที่ 13/04/2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Inter-City Motorway Division

นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส

Miss.THUNYAPORN TUNTOPAS

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

e-mail : environ@doh.go.th


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา กำหนดแนวทาง และมาตราฐานกำหนดงานด้านสิ่งแวดล้อมของงานทาง
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • บริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงิน และงานบัยชี งานพัสดุและสัญญา 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมของโครงการทางหลวงรวมทั่ง จัดเตรียม แผนงานการมีส่วนร่วม ของประชาชนของโครงการทางหลวง 
 • จัดทำรายงานข้อกำหนด(TOR)คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา  ในการ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการทางหลวง 
 • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการและเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการทางหลวง 
 • ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมทางหลวง ให้มีบทบาทในด้านมวลชน สัมพันธ์ และการเผยแพร่นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมงานทางแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้ทางและ ประชสชนทั่วไป เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการพัฒนาทางหลวง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรม ทางหลวงให้เร่งดำเนินการแก้ไข ให้ทันท่วงที
 • ประสานกับหน่วยงานภายนอกกรมทางหลวง ในงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กลุ่มงานศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะโครงการทางหลวงที่ต้องได้รับการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ของโครงการทางหลวง
 • จัดทำรายการข้อกำหนด(TOR)คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(EIA) และการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวงที่ดำเนินการโดย บริษัทที่ปรึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน โครงการทางหลวง   ที่ไม่เข้าข่ายตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะที่ตั้งของโครงการที่มีโอกาสก่อให้เกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้
 • ศึกษา กำหนด แนวทาง และมาตรฐานกำหนดงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของงานทาง รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้าน สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพัฒนาทางหลวง
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  รักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบสัญญาก่อสร้างโครงการทางหลวง
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลด ปริมาณการใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำเข้ากระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ รวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ
 • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข่าวสารปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโครงการทางหลวง และ  ประสานแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงและแก้ไข พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในและภายนอกกรมทางหลวง เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่ซึ่งทางหลวงของกรมทางหลวงตัดผ่านทั่วประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม  กฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงได้
 • ดำเนินการให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358