ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บริหารความเสี่ยง
ลงวันที่ 05/07/2561

รายละเอียดทั่วไป 

ดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผล
การประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549 - 2552) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

 
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนบริหารความเสี่ยง กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2553
แผนบริหารความเสี่ยง กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2554
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358