ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 14/02/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
32 ซื้อป้ายเปลี่ยนข้อความได้และอุปกรณ์ตรวจการณ์สำหรับรถปฏิบัติการบนทางหลวงพร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด 39,894,400.00 31/01/2563 ผอพ/S2-1/1/2563 กองการพัสดุ
33 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 49,995,000.00 22/01/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 177,000.00 17/01/2563 321/45/63/124 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
35 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 259,900.00 26/12/2562 535/05/63/2 แขวงทางหลวงพะเยา
36 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 26,000,000.00 20/12/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
37 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 1,900,000.00 11/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 8,000.00 22/11/2562 333/60/63/30 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
39 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 11,500.00 19/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แขวงทางหลวงสตูล
40 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 261,150.00 08/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 99,360.00 01/11/2562 641/45/63/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,080,100.00 29/10/2562 ผอพ/eb1/17/2562 กองการพัสดุ
43 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2,559 รายการ 0.00 21/10/2562 ที่ กท./4/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
44 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 4,333,000.00 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
45 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 5,229,000.00 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358