ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 185,958.00 12/01/2564 ไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,390.00 11/01/2564 647/45/64/101 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 11/01/2564 647/60/64/100 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 25,870.00 11/01/2564 ไตรมาสที่ 1 (เงินทุนฯ) ตุลาคม - ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 37,302.00 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 43,460.80 11/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
84 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,807.00 11/01/2564 - แขวงทางหลวงพิจิตร
85 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 52,117.50 11/01/2564 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 52,117.50 11/01/2564 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 61,818.81 11/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 45,585.00 11/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
89 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 49,039.53 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
90 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563) 97,612.00 11/01/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358