ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 งานจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ที่ กม.132+676 15,000,000.00 31/05/2564 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 122,500.00 31/05/2564 634/60/204/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
138 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 108,950.00 31/05/2564 413/60/64/190 แขวงทางหลวงอยุธยา
139 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 252,017.10 31/05/2564 441/35/64/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
140 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตเครื่องกะเทาะสีจราจร จำนวน 40 เครื่อง 3,200,000.00 31/05/2564 eb/งท/6/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
141 ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 232,949.70 31/05/2564 527/35/64/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
142 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 5,055,300.00 31/05/2564 e-สพ.1/นป/74/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
143 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางแยกท่ายาง จ.เพชรบุรี 0.00 31/05/2564 สส./e-/2564 สำนักก่อสร้างสะพาน
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,000.00 28/05/2564 647/60/64/213 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
145 งานจ้างปรับปรุงกล้องวงจรปิดและซอฟต์แวร์ตรวจนับและแยกประเภทรถ บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 498,520.00 28/05/2564 คค 06023/สพ.1/-/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
146 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งบนตอม่อ (ตอม่อกลางน้ำ) จำนวน 104 คาน 16,897,840.00 28/05/2564 64057231002 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
147 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ จ.นครราชสีมา 1,580,000,000.00 28/05/2564 - สำนักก่อสร้างสะพาน
148 ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 85,674.90 28/05/2564 527/35/64/194 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
149 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล จ.สุราษฎร์ธานี 200,000,000.00 28/05/2564 - สำนักก่อสร้างสะพาน
150 งานจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.27+000-กม.27+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 30,000,000.00 28/05/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358