ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
151 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.22+850 - กม.23+500 ระยะทาง 0.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 8,500,000.00 14/01/2564 - แขวงทางหลวงหนองคาย
152 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 11,960 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 222+300 - กม. 224+200 ระยะทาง 1.900 กม. 1,853,800.00 14/01/2564 เลขที่ ศข. eb/41/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
153 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 51,700.00 14/01/2564 554/-/64/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
154 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย -ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างกม.83+300 - กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 25,000,000.00 14/01/2564 คค.06127/พ.1/662/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
155 งานจัดซื้อราวกันอันตราย จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี- เหมืองแพร่ 3,111,979.00 14/01/2564 คค 06114.2/eb./2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
156 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดใช้เงินสด ลดเสี่ยงโควิด-19 ด้วย M-Pass 159,500.00 14/01/2564 260/จ./64/38 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
157 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมย่อยงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอาราณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720 - กม.87+920 ชุมชนบ้านหัวป่า ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 49,400,000.00 14/01/2564 คค.06127/พ.1/663/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
158 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 9,000.00 14/01/2564 554/85/64/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
159 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน สภาพอาคาร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.139+800 - กม.140+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 14/01/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
160 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 231,300.00 14/01/2564 151-ภย.2/35/64/61 ศูนย์สร้างทางลําปาง
161 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 14,183,248.00 14/01/2564 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,750.00 14/01/2564 554/45/64/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
163 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 152,700.00 14/01/2564 638/35/64/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
164 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าสงสว่าง (Repair of Road Lighting) ปรับปรุงสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๔+๕๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง 10,000,000.00 14/01/2564 ว.64-088 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
165 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่งเดี่ยวเพิ่มเติม) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ที่เข้าออก Service Area และที่จอดรถฉุกเฉิน (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๙๒ ต้น 4,800,000.00 14/01/2564 ว.64-087 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 151 ถึง 165 จาก 19,511 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358