ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ที่ กม.21+166 3,518,305.00 29/07/2563 e-สพ.1/กก/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
122 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ตอน 2 ระหว่าง กม.25+750-กม.41+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 67,865 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 30,000,000.00 29/07/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
123 งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187+400 – กม.188+000 (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7 EACH. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 4,000,000.00 29/07/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
124 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 54,780.00 29/07/2563 336/60/111/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
125 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16,000.00 29/07/2563 336/60/110/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 96,000.00 29/07/2563 554/45/63/295 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
127 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 92,560.00 29/07/2563 151/ลป.1/35/63/45 ศูนย์สร้างทางลําปาง
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 109,200.00 29/07/2563 755/60/63/649 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 109,200.00 29/07/2563 755/60/63/649 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
130 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘+๑๒๙ - กม.๑๑๘+๘๒๕ ปริมาณงาน ๐.๖๙๖ กม. 9,999,000.00 29/07/2563 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/674/2563 ลว.20 ก.ค. 63 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
131 ซื้อวัสดุเสาจราจรแบบล้มลุก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณงาน 418 ชุด ระหว่าง กม.3+950 - กม.5+100 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 175,560.00 24/07/2563 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
132 จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 495,000.00 24/07/2563 วางแผน/ส.ท./273/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
133 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 206,659.80 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
134 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านฯ ธัญบุรี1 (ขาเข้า) และด่านฯ ธัญบุรี 2 (ขาออก) 438,700.00 24/07/2563 260/จ./63/152 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 162,520.00 24/07/2563 411/45/63/358 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 121 ถึง 135 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358