ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.38+775-กม.40+727 31,534,000.00 19/06/2563 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
32 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 3,766,000.00 19/06/2563 สคน.1/พ./581 ลว.19 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
33 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี ระหว่าง กม.๔๑+๗๒๒ - กม.๔๑+๘๕๐ LT. (บริเวณสะพานคลองลำเกร็ด) ปริมาณงาน ๗๘.๐๐ เมตร 1,624,609.78 18/06/2563 ว.63-134 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร หลักกิโลเมตรและหลักกิโลเมตรย่อย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔๗.๒๘ ตร.ม. 3,280,000.00 17/06/2563 ว.63-133 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
35 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 1,170,000.00 16/06/2563 63067271523 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
36 งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักหาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา สถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช 5,984,065.56 15/06/2563 สคน.1/พ./577 ลว.15 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
37 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันวัสดุตกหล่น (Safety Net Protection Guard) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม – พลา ที่ กม.๑๑๙+๐๐๐ – กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ – กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒,๓๑๑.๐๐ เมตร 7,860,000.00 15/06/2563 ว.63-132 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) บริเวณคันทางสูงและป้องกันอุปกรณ์ข้างทางตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๐๐๘.๐๐ เมตร 9,900,000.00 15/06/2563 ว.63-131 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
39 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,000,000.00 15/06/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
40 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.15+286 - กม.17+307 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,530 ตารางเมตร 1,757,000.00 12/06/2563 ประกาศลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
41 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.๒+๖๕๐ - กม.๒+๙๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,100,000.00 12/06/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
42 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน ระหว่าง กม.42+272 - กม.42+762 จำนวน 3 รายการ ปริมาณงาน 2,792.00 ตร.ม. 999,000.00 11/06/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
43 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.63+650 – กม.65+460 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 52 ต้น 2,221,300.00 10/06/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
44 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.58+090 – กม.61+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 100 ต้น 4,241,300.00 10/06/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
45 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 9,613,950.00 10/06/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 31 ถึง 45 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358