ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงราชบุรี ประจำปี 2563
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสคอนกรีต หมู่ที่ 5,9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+225 ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างล่ะ 2.50 เมตร และเกาะกลางถนน 1 สายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 50,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 02/06/2563 02/07/2563
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358