ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คำอธิบาย :

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

  • ข้อที่ 1 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรุณาระบุชื่อ - สกุล ในช่องอื่นๆ)
    คำตอบ เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย
    อื่นๆ โปรดระบุ / Other please specify below
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358