ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ความก้าวหน้างาน/โครงการ

ความก้าวหน้า งาน/โครงการก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ที่มา : สำนักแผนงาน กรมทางหลวง

 จำนวนโครงการ

 สถานะการดำเนินงานโครงการ

 สถานะการดำเนินงานกิจกรรม

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.