ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และรายงานผล
ลงวันที่ 09/04/2561

3

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

กรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้หน่วยงานในภาครัฐทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

     
      

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 - 2560)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐระดับหน่วยงาน
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563


รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2563
การกำกับติดตามการรายงานผล/บันทึกเวียน
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัติการฯ (รอบ 6 เดือน/รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ)
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358