ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  1. โครงสร้างและการจัดการองค์กร ม. 7 (1)
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ ม. 7 (2)
  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ม. 7 (3)
  4. กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ม.7 (4)
  1. ผลการพิจารณา ม. 9 (1)
  2. นโยบายหรือการตีความ ม. 9 (2)
  3. แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
  4. คู่มือหรือคำสั่ง ม. 9 (4)
  5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม. 9 (5)
  6. สัญญาสัมปทานผูกขาด ร่วมทุน ม. 9 (6)
  7. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม. 9 (8)
หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง
ข้อมูลกรมทางหลวง
ข้อมูลกรมทางหลวง
ข่าวกรมทางหลวง
ข่าวกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
 ขั้นตอนการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.