ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ 26/06/2562

คำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ หมวดหมู่คำสั่ง คำสั่งที่ใช้ในปัจจุบัน ดาวน์โหลด
1    การสรรหา    1.1 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/12/2552 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
 
1.2 มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2553 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)
 
2 การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการพิจารณาเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3 การรักษาราชการแทน
รักษาการในตำแหน่ง
หรือไปปฏิบัติราชการ
เป็นการชั่วคราว

3.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง
หรือไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4 การให้ไปปฏิบัติราชการ
กรณีการยืมตัว

4.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ กรณีการยืมตัว
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

5 การสั่งย้าย

5.1 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

6 การแต่งตั้งหัวหน้างาน 6.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
7   การลา  

7.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการอนุญาตการลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาพักผ่อน และการอนุมัติเดินทางไปราชการ 

(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

7.2 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปต่างประเทศ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
8   สิทธิประโยชน์   8.1 มอบอำนาจการสั่งจ่ายเงินช่วยพิเศษ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/10/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
8.2 มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินมรดก
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/10/2555 สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555)
8.3 มอบอำนาจการลงนามในแบบฟอร์มกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/29/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562)
8.4 มอบอำนาจการลงนามในแบบฟอร์มกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่อวจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/33/2562 สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
9         บำเหน็จบำนาญ         9.1 มอบอำนาจการลงนามในแบบคำขอรับบำเหน็จบำนาญ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/4/2553 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553)
9.2 มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2553 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
9.3 มอบหมายให้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/7/2555 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

9.4 มอบอำนาจการตรวจสอบสิทธิของผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

และผู้แสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2498 
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

9.5 มอบอำนาจการตรวจสอบสิทธิของผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ และผู้แสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558)

10     การลงนามในหนังสือต่าง ๆ     10.1 มอบอำนาจการลงนามในหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/4/2557 สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
10.2 มอบอำนาจการให้ข้าราชการลงนามในหนังสือแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/37/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560)
10.3 มอบอำนาจการให้ข้าราชการลงนามในหนังสือแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/37/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
11   การลงนาม
การขอทำบัตรประจำตัว  
11.1 มอบอำนาจในการลงนามการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2552 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552)
11.2 มอบอำนาจการลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/36/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560)
12   สั่งการให้ขับรถยนต์/
ขับหรือควบคุมเครื่องจักร
และยานพาหนะ  
12.1 มอบอำนาจการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
12.2 มอบอำนาจให้สั่งการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/9/2553 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
13       การจ้าง เลิกจ้าง และลาออก       13.1 มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/11/2555 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ. ศ. 2555)
13.2 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2556 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ยกเลิกความในข้อ 2.4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
13.3 มอบอำนาจการสั่งการเกี่ยวกับลูกจ้าง
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2558 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
13.4 มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
14 มอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
14.1 การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/3/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556)
15         การมอบอำนาจเกี่ยวกับบุคลากรเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
และบุคลากรทุนหมุนเวียน        

15.1 มอบอำนาจการสั่งการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2555 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555)

ยกเลิกความในข้อ 1 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

15.2 มอบอำนาจการลงนามการขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำของเงินทุนหมุนเวียน (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2556 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556)
15.3 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และพนักงานทุนหมุนเวียน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
15.4 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/28/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
15.5 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนทุนหมุนเวียน สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
15.6 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางสังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุนหมุนเวียน สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/64/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
16   การอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติ  
16.1 มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการอยู่ปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/9/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
16.2 มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการอยู่ปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/14/2552 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
17       อื่น ๆ       17.1 มอบหมายการลงนามในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้างกรมทางหลวง
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2554 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
17.2 ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2555
17.3 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2556 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ยกเลิกความในข้อ 2.4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
17.4 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 และหัวหน้าหน่วยงานที่อธิบดีจัดตั้งเป็นการภายใน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/2/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558)

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358