ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
มอบอำนาจ
ลงวันที่ 26/06/2562

การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง

ลำดับที่ หมวดหมู่คำสั่ง คำสั่งที่ใช้ในปัจจุบัน ดาวน์โหลด
1 การสรรหา   

1.1 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/12/2552 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

 
1.2 มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2553 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)
2 การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.1 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการพิจารณาเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ยกเลิกความในข้อ 1 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 2 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/73/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 6 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/74/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 5 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/96/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

3 การรักษาราชการแทน
รักษาการในตำแหน่ง
หรือไปปฏิบัติราชการ
เป็นการชั่วคราว

3.1 มอบอำนาจการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง
หรือไปปฏิบัติราชการอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

4   การลา  

4.1 มอบอำนาจการอนุญาตการลา การอนุมัติและการพิจารณาสั่งการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/74/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

4.2 มอบอำนาจการพิจารณา การอนุญาต และการอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล
- มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปต่างประเทศ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/68/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ยกเลิกความในข้อ 4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/39/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ยกเลิกความในข้อ 1 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 2 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/73/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 6 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/74/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกความในข้อ 5 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/96/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
5   สิทธิประโยชน์   5.1 มอบอำนาจการสั่งจ่ายเงินช่วยพิเศษ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/10/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
5.2 มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินมรดก
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/10/2555 สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555)
5.3 มอบอำนาจการลงนามในแบบฟอร์มกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/99/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
6 บำเหน็จบำนาญ         6.1 มอบอำนาจการลงนามในแบบคำขอรับบำเหน็จบำนาญ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/4/2553 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553)
6.2 มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2553 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
6.3 มอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/76/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

6.4 มอบอำนาจการตรวจสอบสิทธิของผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
และผู้แสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2498 
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

6.5 มอบอำนาจการตรวจสอบสิทธิของผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ 
และผู้แสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558)

7 การลงนามในหนังสือต่าง ๆ     7.1 มอบอำนาจการลงนามในหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/4/2557 สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
7.2 มอบอำนาจการให้ข้าราชการลงนามในหนังสือแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/75/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
8 การลงนาม
การขอทำบัตรประจำตัว  
8.1 มอบอำนาจในการลงนามการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2552 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552)
8.2 มอบอำนาจการลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/61/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563)
9   สั่งการให้ขับรถยนต์/
ขับหรือควบคุมเครื่องจักร
และยานพาหนะ  
9.1 มอบอำนาจการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
9.2 มอบอำนาจให้สั่งการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/9/2553 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
10 การจ้าง เลิกจ้าง และลาออก       10.1 มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/11/2555 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ. ศ. 2555)
10.2 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2556 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ยกเลิกความในข้อ 2.4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
10.3 มอบอำนาจการสั่งการเกี่ยวกับลูกจ้าง
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2558 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
10.4 มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
11 มอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
11.1 การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/3/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556)
12 การมอบอำนาจเกี่ยวกับบุคลากร
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
และบุคลากรทุนหมุนเวียน        

12.1 มอบอำนาจการสั่งการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2555 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555)
ยกเลิกความในข้อ 1 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

12.2 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
และพนักงานทุนหมุนเวียน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
12.3 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/28/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
12.4 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุนหมุนเวียน
สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
12.5 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทุนหมุนเวียน สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/64/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
13 การอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติ  
13.1 มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการอยู่ปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/9/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
13.2 มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการอยู่ปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/14/2552 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
14 อื่น ๆ       14.1 มอบหมายการลงนามในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้างกรมทางหลวง
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2554 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
14.2 ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2555
14.3 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2556 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ยกเลิกความในข้อ 2.4 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14.4 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2558 และหัวหน้าหน่วยงานที่อธิบดีจัดตั้งเป็นการภายใน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/2/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558)

14.5 ยกเลิกการมอบอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/96/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

14.6 มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/97/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

14.7 ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/3/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

 

 

การใช้อำนาจการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม

2

รายงานการใช้อำนาจการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558)

 
3

รายงานการใช้อำนาจการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558)


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.