ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง
ลงวันที่ 28/02/2562
รายละเอียด ดาวน์โหลด
STANDARD DRAWINGS PART I
STANDARD DRAWINGS PART II
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ)
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย)
คู่มือมาตราฐานควบคุมจราจร  
          คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่1
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่2
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
มาตรฐาน (ทล.-ม.) ตามที่ระบุในแบบแปลน

มาตรฐานงานทาง

มาตรฐานวิธีการทดลอง

ข้อกำหนดวัสดุ

การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358