ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง
ลงวันที่ 28/02/2562
รายละเอียด ดาวน์โหลด
STANDARD DRAWINGS PART I
STANDARD DRAWINGS PART II
STANDARD DRAWINGS FORS HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)
ใช้เป็นมาตราฐานการออกแบบและก่อสร้างในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรฯ
คู่มือมาตราฐานควบคุมจราจร  
          คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561)
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่1
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่2
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358