ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ลงวันที่ 02/12/2564
 
MR.PAITOON  PONGCHAVALIT
รักษาราชการแทน
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
MR.PAITOON  PONGCHAVALIT
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

MR.MONTRI DECHASAKULSOM
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
MR.APICHART JUNTARASUP
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
 MR.SITTICHAI BOONSAAT
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
MR.ATTASIT  SAWATPARNICH
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
MR.NARIN  SRISOMPAN
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
(ปฏิบัติราชการอีกตำแหน่ง)
 
 MR.SITTICHAI BOONSAAT
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
(ปฏิบัติราชการอีกตำแหน่ง)
MR.CHATCHAI CHUANGCHING
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
MR.NARIN  SRISOMPAN
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.