กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
1 07/02/2567 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570
2 07/02/2567 แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560-2579)
3 10/01/2567 แผนปฏิบัตืราชการกรมทางหลวง พ.ศ. 2566-2570
4 22/11/2566 รายงานฉบับผู้บริหาร การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570)
5 27/10/2566 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570