กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การประเมินผลงาน ชก./ชพ./ชช./ทว.

ลงวันที่ 07/12/2564

เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
(กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)


1. เล่มเอกสารการประเมินผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

1.1  หน้าปกเอกสารการประเมินผลงาน

                                     

1.2  สารบัญ

1.3  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.4  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.5  แบบการเสนอผลงานและใบคั่นหน้า

1.6  แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

 

2. เล่มเอกสารประกอบผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
2.1  หน้าปกเอกสารประกอบผลงาน                 
2.2  สารบัญ
2.3  ใบคั่นหน้าเอกสารประกอบผลงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แนวทางการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปรับปรุง : 13 ธันวาคม 2564) 2,475 Download
เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว 25/2564 (ปรับปรุง : 8 พฤศจิกายน 2566) 726 Download
เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตาม ว 25/2564 (ปรับปรุง : 6 มกราคม 2566) 362 Download

'