กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 1,120 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 3,085 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 1,086 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 2,883 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,566 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 1,791 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,357 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,485 Download

'