กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 1,294 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 3,579 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 1,248 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 3,249 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,749 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 2,128 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,597 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,945 Download

'