กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 1,128 Download
2. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 421 Download
3. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 824 Download
4. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 447 Download
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 464 Download
6. รายงานผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 37 Download

'