กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 486 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 481 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 502 Download
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 450 Download
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 12 Download

'