กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ

ลงวันที่ 26/03/2564

(e-book)

แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง

พ.ศ.2566-2570

(e-book)

รายงานฉบับผู้บริหาร

การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง

พ.ศ.2566-2570

 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.แผนปฏิบัติราชการ แผนระยะ 3 ปี 2563-2565 2,759 Download
2.แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2565 1,652 Download
3. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564 ตามบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับภาษาไทย 1,096 Download
4. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564 ตามบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับภาษาอังกฤษ 519 Download
5. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2566 1,713 Download
6. แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) 326 Download
7. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 382 Download
8. รายงานฉบับผู้บริหาร การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ฉบับภาษาไทย 465 Download
9. รายงานฉบับผู้บริหาร การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ฉบับภาษาอังกฤษ 185 Download
10. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2567 67 Download

'