กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 13/05/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.67)
2 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
3 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
4 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
5 02/05/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.67)
6 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
7 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
8 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
9 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
10 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
11 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
12 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
13 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
14 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
15 28/03/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)