กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 28/11/2566 ถึง 29/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
2 13/11/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 01/11/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.66)
4 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
5 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
6 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
7 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
8 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
9 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
10 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
11 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
12 12/10/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 22 ต.ค.66)
13 02/10/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.66)
14 26/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
15 26/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)