กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ/แนวทาง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 606 Download
2. แนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 524 Download
3. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 530 Download
4. ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 952 Download
5. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 585 Download
6. ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง 590 Download
7. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 266 Download
8. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทางหลวง 274 Download
9. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมทางหลวง 245 Download
10. คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินองค์กรคุณธรรมกรมทางหลวง 263 Download
11. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวง 241 Download
12. คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 142 Download
13. การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาไทย 74 Download
14. การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ 76 Download
15. ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 81 Download
16. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 77 Download
17. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 9 Download
18. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวง 9 Download

'