กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านความปลอดภัย

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนระหว่างการก่อสร้าง 1,251 Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปิดบริการแล้ว 2,613 Download
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้ง เครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร 3,003 Download
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) 3,807 Download
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) 3,995 Download
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 6,388 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522 1,551 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ) 979 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย) 11,662 Download
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 2,092 Download
คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 2,101 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561) 7,597 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561) 1,733 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533 1,515 Download
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1,787 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 1,475 Download

'