กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 19/06/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 382
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

นายภาสกร เส็งศรี

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 387
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

2

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 641
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

นายธนสาร อุดมโชค

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8225
กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
สำนักอำนวยความปลอดภัย


3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1219
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

นายอดิศักดิ์ ชนะพันธ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8125
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 

4

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2247
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

นายอภิชาติ ทิพย์เจริญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5901
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

5

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7361
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

นายวิทวัส พัฒนเกรียงไกร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7329
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

6

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7633
ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายวสันต์  มุธุศรี

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7466
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

7

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7813
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

นายศิลวัต พลสิทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8207
กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 
 8

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 403
กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

นางสาวธัญญ์นภัส  จิรกุลธัญพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7958
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 617
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

นายอภิภู พุ่มพวง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 330
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

2

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1553
ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

นายสราวุธ หมอดี

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1554
ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2


3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 4708
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

นายเทิดศักดิ์ เลไธสง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2755
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9

4

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7638
ส่วนออกแบบและตรวจสอบ
ผิวทางแอสฟัลต์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

นายอรรถพล จันดาคูณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7445
กลุ่มงานตรวจสอบและ
แนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

5

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 42
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางสาวอันธิฌา เอกพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 44
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 398
กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

นางสาวนงเยาว์ ภิญโญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2494
ส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

7

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 579
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยยศ ยอแสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 578
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 8

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 627
กลุ่มอำนวยการจราจรและ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

นายปัญญา เลากุลรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1326
กลุ่มอำนวยการจราจรและ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 
9

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 424
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

นางวาณี สุนพงษ์ศรี

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 422
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

10

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2666
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

นายธีรเวทย์ แพงแสงไพศาล

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5029
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1200
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายอุเทน วรรณราช

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3747
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

2

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1687
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

นายสรวง สุวรรณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4490
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1


3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1695
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

นายอดิศร จันทร์จำเนียร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5682
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

4

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7788
ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

นายวสันต์ พฤกษางามชล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7404
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

5

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 83
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

นางสาวนวพร วัชรวิทูร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 86
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

6

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 322
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

นางนนทชา เศรษฐภัทรากุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 343
ฝ่ายจัดหา 2
กองการพัสดุ

7

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 470
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม

นางสาววนิดา บัวยก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 505
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร
กองฝึกอบรม

 
 8

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 472
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม

 

นางกชพร ลิขิตมาศกุล แก้วมาคูณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 485
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

 
9

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2643
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

นางสาวชนิดา หิริโอตป์

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5663
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

10

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7764
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

นายระบิล  ดวงแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7759
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายทรงพล แถวทิม

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2244
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

นายสุวรรณ เจริญใจ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7621
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

2

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6429
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

นายกัมปนาท พรหมเทพ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7017
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18


3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7812
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 

นายพีรณัฐ เจียมมณีพร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8237
กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

4

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7869
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

นางสาวนัชชา ทิพยโสตนัยนา

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7872
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

5

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 887
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

นายปิยะเทพ รัศมีโชติ

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 888
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 4

6

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1591
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 8

นายฉัตรชัย ทองฉัตร

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2155
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

7

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2481
ส่วนบริหารเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายเอกพงษ์ รัตนนิรันดร์

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2482
ส่วนบริหารเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 
 8

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5608
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

นางสุภาพร ศรีภักดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5695
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 
9

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7900
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

นางสาวพิสมัย ปลื้มจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5975
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

10

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 279
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

 

นางสาวศิริวรรณ วงษ์แป้น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 291
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

11

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 471
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม

 

นางกรุณา สุนทรชาติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 480
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

12

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 504
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร
กองฝึกอบรม

นางสาวพรทิพา กองนวล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 502
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร
กองฝึกอบรม

13

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2450
ส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นางสาวพรปวีณ์ เสาโกมุท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1401
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

14

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 189
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

นางสาวยุพาพร ศรีภู่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 194
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี


15

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 224
ฝ่ายงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

นางสาวสว่างศรี แก้วศรีทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 223
ฝ่ายงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

16

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 398
กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

นางสาวนงนภัส ศรพิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 400
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพังงา

17

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5022
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

นายธีรเวทย์ แพงแสงไพศาล

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5029
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

18

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7265
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

นายชัยณรงค์ กลิ้วกลาย

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2670
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

19

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 3524
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

 

นายนรากร กุลสิริวุฒิ

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6175
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 14

20

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2662
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

นางสาวทิวาพร วงษ์ดี

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 707
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 4

21

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 4444
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 6

นางสาวรุ่งฤดี ทองทัพ

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1255
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

22

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2671
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

ว่าที่ร้อยเอกมานิตย์ เกิดสมบัติ

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6717
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 16

23

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7826
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 

นางมนชยา เพชรรัตน์

เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7843
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1706
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 นายพละวุฒิ อรุโณทัย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1706
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1712
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 

นายไพโรจน์ รัตนฉวี

    
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 355
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2237
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
 

นายขจรศักดิ์ ชุมสว่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7579
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 
3 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2328
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 

นายสมชาย สุทธิบริบาล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2346
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
สำนักก่อสร้างสะพาน
4 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2154
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

นายธีรพัฒน์ ดีแท้

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3214
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 2
 
5 นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7196
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 8
 

นางสาวนัสวัน นิติพันธ์

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5662
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1214
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 

นางสาวเกวลิน วังศิริไพศาล

    
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7503
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 634
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 

นายปุญญาพัฒน์ เหมือนจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 729
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะ ทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 
3 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1197
ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

นายรณกร สมบัติสกุลกิจ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1419
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
4 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1207
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

นายปิยนิตย์ มะลิทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1427
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
5 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่1208
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

นายเทอดเกียรติ ไชยลาภ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4258
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 
6 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1068
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 นายปรัชญ์ บุญกนิษฐ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3190
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 2
7 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2244
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
 นายอภิภู พุ่มพวง วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 330
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
 8 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2330
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 

นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2868
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
9 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 880
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 4
 

นายยุทธภูมิ สัตถาผล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4109
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 7
 
10 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1614
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 9
 

นายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7023
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
11 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7812
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 

นายฐมศิลป์ ตันศรีตรัง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7825
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 
12 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7881
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

นางสาวสาวิตรี ศรีพยัคฆ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7823
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 
13 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7384
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 นายจีรพงค์ ใจห้าว วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7471
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
14 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7964
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1590
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 
15 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8214
กลุ่มศึกษาวางแผน
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 

นายอัศวิน แย้มประเสริฐเกล้า

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8247
กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
16 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 123
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี
 

นางสาวรัชดาพร เหล่าสุนทรวณิช

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 130
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี
 
17 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 204
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 นางชัฏติมา อุไกรษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 209
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
18 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 236
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 

นางสาวเขมิกา แสงหล่อ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 237
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
19 ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8172
ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

นางสาวสมหญิง ทองคำ

ภูมิสถาปนิกชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 836
ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8056
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

 นายธีรวัฒน์ สหัสรังษี

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8056
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
 

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 4678
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 นางสาวรุ่งนภา แสนสิงห์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5146
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์


 
2

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6982
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 18

 นางสาวนงลักษณ์ แสงหิรัญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5146
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
แขวงทางหลวงปัตตานี
 
3

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 339
ฝ่ายบัญชีพัสดุ
กองการพัสดุ

 นางสาวนุชจรี คุ้มครอง  

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 325
ฝ่ายบัญชีพัสดุ
กองการพัสดุ

 
4

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2450
ส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 นายประมวล ชูบรรจง  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2408
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 
5

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 260
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

 นางสาวสุนัน รักสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 269
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่
 
6

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 296
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา
                 ก่อกุลกิตติคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 286
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
 
7

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 310
ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่

 นายวรกร จึงพิเชษฐโสภณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 313
ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่
 
 8

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2635
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 นายจตุรงค์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2885
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 
9

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2639
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

นายมานัส ทนุราช

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3837
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 5
 
10

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6488
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

นายณรงค์ฤทธิ์ สินศรานนท์

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2752
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
11

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 303
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่

 นายนิรุจน์ กิจศิริ  
นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 306
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่

 
12

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1199
กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน
สำนักกฎหมาย

 

นายวีระพล อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

 
นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 435
กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน
สำนักกฎหมาย
 
13

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 4127
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 นางอนงค์ พัฒนโพธิ์ นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4128
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 7
 
14

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5665
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 นายยิ่งยศ รักพันธ์ นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5664
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
15

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5935
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 13

 นางสาวกิตติยา ทับทิมนาค  

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5934
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 13

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2314
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 นายอาทิตย์ พุทธสิมมา

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2314
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7590
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 นายเฉลิมชัย ทองเนื้อแปด

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7590
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8137
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายทวิช ชอบพานิช

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8137
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 4385
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 6

นางสาวจารุวรรณ 
             สีสัตย์ซื่อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           
ตำแหน่งเลขที่ 4481   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
 
2

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6658
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16

นางพรพิมล  รัตนฉวี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           
ตำแหน่งเลขที่ 6787   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
 
3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่  564
กลุ่มพัฒนาระบบงาน     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิศเรศ 
  สุวัฒน์พิศาลกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 546
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
4

นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2825    
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายธีรยุทธ  หวังผล

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2669
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 
5

นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2826    
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นางสาวรสสุคนธ์       หิรัญวงค์

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2680
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 
6

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7890
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

นางสาวอรวรรณ 

        เลี้ยงสุขสันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7865
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย
สำนักแผนงาน

 
7 เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7827
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
นางสาวสุฐิดา 
      บุญศรีวงษ์
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7836    
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน       
สำนักแผนงาน
 
8 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 276
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวเชาวภา 

      จิยะพานิชกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 254
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่

 
9 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 295
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ
และลูกจ้าง
กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐนันท์ 

    สุทวีปราโมชานนท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ            
ตำแหน่งเลขที่ 298       
งานบริหารเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง           
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ                  
กองการเจ้าหน้าที่
 
10 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 310       
ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่

นายอุดม  รัตนอุดมสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ            
ตำแหน่งเลขที่ 312       
ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์                     
กองการเจ้าหน้าที่
 
11 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 493
กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

นางพิชานัน  เอื้อสุดกิจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 497
กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

 
12

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 349
ฝ่ายจัดหา 2
กองการพัสดุ

นางนภา  ม่วงศิริกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 359 
ฝ่ายบัญชีพัสดุ
กองการพัสดุ

 
13 วิศวกรเครื่องกล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 989
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายกรกฎ  ขีดดี

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2893 
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 1 

 
14 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 611        
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

นายรังสรรค์  สุวรรณห้อย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5363
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 
15 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1702
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่  
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

นายศิวดล  บุญทาตุ้ย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 751
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 
16 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 984
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นางสาวศุวภัทร 
               เครือสอน

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3684
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 2

 
17 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1518
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายณัฐพงษ์ 

              อังสุพันธุ์โกศล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3131
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 10

 
18 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1117
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก  
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายดิศพงศ์  ตัณศลารักษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1094
งานออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 
19 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 382
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่างประเทศ

นายพงศธร 
     พรหมหิตาทร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8216
กลุ่มศึกษาวางแผน
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8079
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายอิทธิเชษฐ์ อุตะธีรวิชญ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8079
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8069
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายกรณ์  วัฒนชัย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8069
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8053
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายกฤตย์  คมขำ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8053
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8058
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายเปรมวุฒิ จันทร์ธนวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8058
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 843
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายอภิสิทธิ์ โคตรชนะ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 843
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8097 
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายภูเมธ ปุนทะมุณี วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8097 
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1689
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 

นายวาที หอมตระกูล

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1935
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
2
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 618
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 นายโกวิท  รังษีสุริยะชัย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1797
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
3
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 634
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

นายปรีชา  กันณีย์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 723
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
4
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1697
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

นายศุภวัฒน์  เกตุแก้ว

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7502
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
5
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1194
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

นายอุทัย  ชาติสุวรรณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1291
ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
6
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2176
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7011
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
7
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7880
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม     
สำนักแผนงาน
 

นายชาญชัย  จันทร์จำเนียร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7888
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน
 
8
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7434
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง              
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 นายไพทูรย์  นนทการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7463
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
9
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8206
กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

นายพงศธร  เหลืองเพิ่มพูล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8217
กลุ่มศึกษาวางแผน
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
10
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 911
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

นายวิวัฒน์  ไชยนวล

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 911
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
11
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 403
กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
สำนักบริหารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ

 

นางสาวปุณยปวีณ์  สัตยาลักษณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 405
กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 
12
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2641
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

นางลภัสรดา  สุขจิระทวี

นักวิชาการจัดหาที่่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2677
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
13
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5349
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 11

 นายสมบูรณ์  ตันสกุล

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2884
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
14

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 453
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล 

        

 

นายยงยศ   เจริญพงศ์เวช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 527
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
15

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6401
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15

     

 

นางมนสิการ  โพธิ์นาคเงิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5975
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 809
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายศิริชัย  โรจน์อัศวชัย วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7684
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล  
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7684
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายสุเมธ อินคำเชื้อ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7684
กลุ่มประเมินผล 
สำนักมาตรฐานและประเมินผล  
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 17
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายพิสุทธิ์ บุญเชย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 17
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 807
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายพงศกร ทานาค วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 807
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1315
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายธนกร ประสงค์วัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1315
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1995
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายเกษมสุข อุตตมะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4996
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 10
 
2
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1996
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายสุธาพร แย้มทับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5645
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
3
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2177
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายสุรเดช อูมาร์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2203
งานทดลอง
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
4
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2244
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

นายพิชัย อุดรจรัส

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1319
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
5
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1698
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
สำนักก่อสร้างสะพาน

นายศิวดล แสนสีลา

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2336
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
6
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1709
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน

นายปริญญ์  มฤทุสาธร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
7
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7384
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายกฤษณุ  ศุภจิตรานนท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3191
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 2
 
8
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7652
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายบวรวิช  สงวนวงค์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7654
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
9
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7793
ฝ่ายข้อกำหนดและวิธีการทดลอง
ส่วนมาตราฐานและข้อกำหนด
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นางสาวอุมาภรณ์  เกตุสร้อย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7678
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
10
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2426
ส่วนแผนงานและมาตราฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายณัฐกร  แกล้วทนง

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2427
ฝ่ายแผนงาน
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
11
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1591
ส่วนเครื่องกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายศิริพงษ์  วิศรัมวัน

วิศวกรเรื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2502
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
12
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2064
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17

นายวิภู ขัตติยะมาน

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2338
ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การดำเนินงาน
ส่วนบริหารเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
13
นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 260
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะนาถ หลำแสงกุล

นักทรัพยากรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 253
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่
 
14
นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 279
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวนวพร  ปานจันทร์

นักทรัพยากรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 248
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่
 
15
นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 252
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอุทุมพร กระออมแก้ว

นักทรัพยากรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 256
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่
 
16
นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 478
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

นางจุไรรัตน์  วงษ์ประดิษฐ์

นักทรัพยากรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 476
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
 
17 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 458
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

นางสาวสุพร เกิดศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 459
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม
 
18
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 3517
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

นายหนูกาญ  เจริญไชย

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3522
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
19
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5022
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

นางสาวปัญญารัตน์  ทิพย์ประชาบาล

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5353
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 11
 
20
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7031
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18
นายวรากร พยัญตา
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2644
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
21
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2643
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นางทิวารัตน์  เหลืองอ่อน

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6444
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 15
 
22
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5886
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 13

นางสาวสมใจ  เกตุน้อย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5889
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 13
 
23
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7349
ส่วนบริหารทรัพย์สิน
สำนักบริหารบำรุงทาง

นางชญาภา  บำรุงพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7351
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ส่วนบริหารทรัพย์สิน
สำนักบริหารบำรุงทาง
 
24 เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7829
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 

นางรัชนีกร  อรุโณรัตน์

เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7842
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8080
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายสราญฤกษ์ มีมูซอ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8080
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8090
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายศิรวัชร์ เอมโอช วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8090
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 636
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายจิตพัทธ์ เปี่ยมระลึก วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 636
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 809
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายศรัณย์ จันทร์ประเสริฐ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 809
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8085
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายนิรันดร์ จันทร์ชม วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8085
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8055
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน
และออกแบบสื่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายกฤษดา ผดุงขันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8055
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน
และออกแบบสื่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7689
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
ว่าที่ร้อยตรีอุทัย กระบวนรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7689
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8115
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายเทวินทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8115
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 276
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
นายอรัญ หยูทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 271
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7881
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน
นายพุทธิพันธ์ เศรณีปราการ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7816
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
3 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7753
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นางสาวสมปอง เหล็กนุช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7760
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
4 นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8219
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสาวกรสุชา ปาลศิริ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8225
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8094
กลุ่มงานกลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายพีรพงศ์ ใจพุดซา วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8094
กลุ่มงานกลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7926
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
นายภัทรพล สีดอกบวบ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7926
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เฉพาะราย)
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8099
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายสมชาย อินทร์เถื่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8099
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 614
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นายอภิสิทธิ์  กล่ำเหม็ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
 
2
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7964
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายจักรพงษ์  ธรรมทินโน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3618
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
3
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 5004
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10
นายนิรันดร์  สุขรักขินี
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5009
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10
 
4
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1708
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง
นายพจนัตถุ์  หนูบรรจง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7329
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง
 
5
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7361
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง
นางสาวสุลัดดา  ทรัพย์สิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง
 
6
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7435
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายพงศา  ไวยากรณ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7452
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
7
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7709
ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายเอกชัย  แสนสงค์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3509
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
8
นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7754
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นางอาภาพร  โอรส
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7754
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
9
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1710
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน
นายฉัตรชัย  อัคคีโรจน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2341
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
10
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2329
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3
(ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน
นายเรืองศักดิ์  ไหวพริบ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2344
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
11
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2248
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
นายอำนวย  เชิดสูงเนิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1418
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
12
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2243
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
นายสุเทพย์  บุญตะโก
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2338
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
13
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1686
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายอนุรักษ์  ทับทิมทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 726
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
14
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1716
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายณัฐพงษ์  วิไลเศรษฐีวนิช
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6725
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
15
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1018
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายคมกริช  น้องการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3170
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 2
 
16
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 984
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ร.ต. วิทยา  บุญยัง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1026
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
17
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 621
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายปณิธาน  ไชยรักษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1338
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
18
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๗
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
นายวุฒิวัฒน์  มังกรงาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๔๒
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างที่ ๒
 
19
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๘
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
นายสมพร  ลีคงบับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒๔
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ ๗
 
20
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๗
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
นายเจนวิทย์  จันทร์พยัพ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๔๐
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑
 
21
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๙
กลุ่มงานระเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน
นายสายัณห์  ท่าห้อง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๘๕
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน
 
22
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๘๓
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน
นายชาญ  สุทธิโพธิ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๓
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
 
23
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๖๐
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย
สำนักแผนงาน
นางสาววิลาสินี วิทยารัตนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๖๔
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย
สำนักแผนงาน
 
24
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๒๘
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
นางสาวนภารัฐ  คำไพเราะ
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๓๙
ทีมวางแผนด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
 
25
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๔
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ต.อ.ธีรพร  ธรรมโกศล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๗
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
26
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๙
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววิลาสินี  กิติศรีวรพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๑
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
27
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑
ฝ่ายบริการทางการแพทย์และการพยาบาล
สำนักงานเลขานุการกรม
จ.อ. ธนกร  สองห้อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒
ฝ่ายบริการทางการแพทย์และการพยาบาล
สำนักงานเลขานุการกรม
 
28
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๘๓
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวสิรินภัส  สงเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๗๕
งานประสานข้อมูลและราชการ
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
 
29
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๐๐
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสุภาภรณ์  โกพล
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๐๐
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
30
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๔๙
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ ๒
นางวราลักษณ์  อินทนะ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๒๓
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑
 
31
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๘๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ ๕
นางธมลวรรณ  พงษ์คำ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑๑
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
 
32
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๒๓
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๕
นายจำลอง  อักษร
นักวิชาการจัดหาที่ดิน
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๐๓
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๒
 
33
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๓๘
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๖
พ.จ.อ. นาวี  ไสยาทา
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๔๑
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๖
 
34
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒๑
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๗
นายปัญญาวิทย์  เอียงเทศ
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๖๑
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
35
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๓๐
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓
จ.อ. เพิ่มศักดิ์  บุญประกาศิต
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๗๒
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
 
36
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๔๐
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายอภิชาติ  ปิยะพันธุ์
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๕๕
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
37
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๓๕
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายปราการ  ปวงแก้ว
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๓๓
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ ๑3
 
38
นักวิชาการจัดดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๒๓
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๖๕
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
39
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๒๔
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายฐานนริศ  ขวัญเมือง
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๓
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และทรัพย์สิน
 
40
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๒๕
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายธีระนันท์  ทองแสง
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๔๘
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
41
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๒๖
กลุ่มอุทธรณ์
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นางสาวพัฒน์นรี  สร้อยทอง
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๗๘
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

                                                                                        

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7676
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายพิทยา แก้วโพนยอ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7676
กลุ่มประเมินผล
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
    

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7590
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7590
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7868
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
นายเมธา กมลโชติ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7872
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1217
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายจักรกฤษณ์ สิทธิเสือ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1554
งานวางแผน
ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
3 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1218
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายอาทิตย์ จันทะนะ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3489
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
4 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1068
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายกรกต โนภิระ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7470
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
5 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2176
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2183
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
6 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7000
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 18
นายเชิดชัย สวนแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7002
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
7 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7403
ทีมตรวจสอบและประเมินสภาพทาง
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 962
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
8 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7433
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายศักดิ์ชัย ปราบมะเริง วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7473
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
9 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1693
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นายชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8242
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
10 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7366
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายธนภัทร ศรภักดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7366
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
11 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8200
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสุภาภรณ์ โกพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8200
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 574
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 570
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 564
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณทวัศต์ นิลวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 567
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
14 นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 323
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ
นางดลฤดี ถิ่นมุกดา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 338
งานสัญญา
ฝ่ายจัดหา 1
กองการพัสดุ
 
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 42
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางชญาน์นันท์ แก่นจันทร์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 43
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายวีระพันธ์ นครพุ่ม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8106
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8106
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
  

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 ตำแหน่งเลขที่ 2041
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นางเกศรา แก้วเกือบ ตำแหน่งเลขที่ 6942
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง
 
2 ตำแหน่งเลขที่ 189
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
นางสุนีย์ สุวรรณโณ ตำแหน่งเลขที่ 193
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
3 ตำแหน่งเลขที่ 8219
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม ตำแหน่งเลขที่ 8221
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
4 ตำแหน่งเลขที่ 7852
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
นางสาวธนิตา วิชญานุโรจน์ ตำแหน่งเลขที่ 7855
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
(ปฏิบัติราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน)
 
5 ตำแหน่งเลขที่ 1700
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย
นายปุณณเมธ คงจันทร์ ตำแหน่งเลขที่ 419
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย
 
6 ตำแหน่งเลขที่ 2064
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายมณเฑียร โม้ดา ตำแหน่งเลขที่ 2428
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
7 ตำแหน่งเลขที่ 619
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายไพรัช นุชเอี่ยม ตำแหน่งเลขที่ 2002
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
(ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 1)
 
8 ตำแหน่งเลขที่ 625
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายวิศิษฎ์ สุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 751
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
9 ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายบพิธ พุ่มโพธิ์งาม ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
10 ตำแหน่งเลขที่ 613
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม ตำแหน่งเลขที่ 5630
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
11 ตำแหน่งเลขที่ 1216
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุริยัน พันพิพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 4920
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงยโสธร
ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
12 ตำแหน่งเลขที่ 1220
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายเอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา ตำแหน่งเลขที่ 1965
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
13 ตำแหน่งเลขที่ 1091
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายจรัญ อุ่นเรือน ตำแหน่งเลขที่ 1095
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
14 ตำแหน่งเลขที่ 2089
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายอุดร เกื้อเส้ง ตำแหน่งเลขที่ 7018
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
15 ตำแหน่งเลขที่ 382
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
นายวิชัย วงศ์วิศิษฐ์ ตำแหน่งเลขที่ 3488
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
16 ตำแหน่งเลขที่ 7434
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายฑีรยุทธ สมสุข ตำแหน่งเลขที่ 7442
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
17 ตำแหน่งเลขที่ 7650
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายกิติฤกษ์ ฉิมทับ ตำแหน่งเลขที่ 7641
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 1,122 Download

'