กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ลงวันที่ 16/05/2567
 

MR.CHIRAPONG  THEPPITHUCK
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
MR.SERMSAK  NAIYANAN 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

MR.PIYAPONG JIWATTANAKULPARSARN
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
MR.PAITOON  PONGCHAVALIT
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
 MR.SITTICHAI BOONSAAT
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
MR.ATTASIT  SAWATPARNICH
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
 
 MR.DANAI  RUENGSORN
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
 
 
 
 
 

'