กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จริยธรรมข้าราชการ

ลงวันที่ 28/03/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 590 Download
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 559 Download
3. แผ่นพับ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม) 503 Download
4. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงคมนาคม 560 Download
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 558 Download
6. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 548 Download
7. ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 422 Download
8. คำสั่ง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 211 Download
9. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts กรมทางหลวง 232 Download
10. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง 206 Download
11. แบบรายงานผลการนำการจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร 212 Download
12. การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เอกสารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่านทางเว็บเพจ "ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันทุจริต" 197 Download
13. กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน 232 Download
14. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 187 Download
15. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 349 Download
16. มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 97 Download

'