กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ลงวันที่ 27/08/2564

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน

เพื่อขอรับเงินประจำตําแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล

- เอกสารประกอบการประเมินผลงาน

 

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายเสนีย์ เสถียร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2150
งานออกแบบทาง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายพีระพงษ์  อาจสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 580
กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางภัณฑิรา ยินดีสุข
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายเฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6185
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 14

  

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายธนสาร อุดมโชค
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5204 
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงตราด

  

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาววัชรีณา ตติยนันทกุล
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2658
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวสาวิตรี ศรีพยัคฆ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7823 
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 

 ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายชัยยศ ยอแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 566 
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอัศวิน แย้มประเสริฐเกล้า
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8247  
กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวจตุพร ตั้งกาญจนภาสน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 575
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายนายธีรพัฒน์ ดีแท้
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 3214
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 2

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายทวิช ชอบพานิช
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8137  
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายกันตพิชญ์ อนันตศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 578
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายกัมปนาท พรหมเทพ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7017
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 

  

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวมาริษา เพ็ชรประโคน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  1373
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 

  

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอลงกรณ์  คำตันบุญ
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  4138
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 7
 

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายกรณ์ วัฒนชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8069
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

 ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายเปรมวุฒิ จันทร์ธนวงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8243
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายจิตพัทธ์ เปี่ยมระลึก
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 636
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2868
ฝ่ายออกแบบ ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
2 นายสวัสดิ์ รุ่งสุวรรณ์สกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2867
ฝ่ายออกแบบ ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 

'