กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประเมินผลการควบคุมภายใน

ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง 1,433 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2562 2,305 Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 1,888 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2563 1,608 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2564 1,209 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2565 732 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2566 362 Download

'