กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 0.00 01/05/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 0.00 17/05/2567 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 0.00 14/05/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2567 (ชื่อหน่วยงาน) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 0.00 17/05/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 0.00 14/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 0.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงระยอง
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 0.00 01/04/2567 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 0.00 09/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 0.00 09/05/2567 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 0.00 09/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 0.00 08/05/2567 สทล.61./ม.2/1772 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 0.00 01/05/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ 0.00 08/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 0.00 07/05/2567 สทล.12.1/1825 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 0.00 08/05/2567 ในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,044 รายการ