กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์

ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 6,236 Download
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2,517 Download
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,763 Download
4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรนักบริหารกรมทางหลวง 3,622 Download
5. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 2,326 Download
6. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 545 Download
7. หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 1,051 Download
8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 1,033 Download
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 1,286 Download
10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 3,159 Download
11. แนวทางการดำเนินการย้ายหรือการโอนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 1,135 Download
12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 สายงานวิศวกรรมโยธา (คณะที่ 1 - 3) 407 Download
13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 314 Download
14. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 1 สายงานวิทยาศาสตร์ 323 Download
15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 2 สายงานธรณีวิทยา 260 Download
16. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 367 Download
17. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการบริหาร 1 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 297 Download
18. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการผังเมือง สายงานภูมิสถาปัตยกรรม 272 Download
19. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขากฎหมาย สายงานนิติการ 302 Download
20. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 664 Download
21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 600 Download
22. หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 836 Download
23. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เลื่อน) ระดับอาวุโส 344 Download
24. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 328 Download
25. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา 418 Download
26. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมายสำหรับนิติกรกรมทางหลวง 885 Download
27. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรหัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 464 Download
28. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 361 Download
29. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สาขากฎหมาย สายงานนิติการ 608 Download
30. ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงาน และระยะเวลาการแก้ไขผลงาน 327 Download
31. ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา 72 Download

'