กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
16 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
17 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
18 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
19 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
20 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
21 31/01/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน มกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.67)
22 31/01/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
23 24/01/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
24 22/01/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน มกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.67)
25 22/01/2567 ถึง 04/03/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
26 17/01/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
27 04/09/2566 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
28 18/05/2563 ถึง 31/12/2567 การเรียนรู้ด้วยตนเอง e - Learning
29 18/05/2563 ถึง 31/12/2567 แบบฟอร์มการประเมินทดลอง (ข้าราชการบรรจุใหม่) (ปรับปรุงใหม่ 15 กันยายน 2566)
30 18/05/2563 ถึง 31/12/2567 คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ