ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การจัดทำโครงการ DE
ลงวันที่ 21/07/2564

การชี้แจงการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
01_แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 50 ดาวน์โหลด
02_แผนยุทธศาสตร์ 60 ดาวน์โหลด
03_แผนด้านดิจิทัล 125 ดาวน์โหลด
04_ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ 125 ดาวน์โหลด
05_แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ 127 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.