ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
ลงวันที่ 08/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้าราชการพลเรือน 2,337 ดาวน์โหลด
ข้าราชการบำนาญ 709 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำ 802 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 826 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการในส่วนกลาง 1,058 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 1,165 ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานทางหลวง 850 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.