กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการ โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา
ลงวันที่ 16/08/2566

        กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขอประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา (โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา) บริเวณ กม.93+750 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่พักริมทางขนาดใหญ่ เพื่อเป็นจุดแวะพักที่ให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษ ได้ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ทำธุระส่วนตัว รวมถึงการใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเอกชนในการออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นงาน 2 ระยะ ดังนี้

งานระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง เอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้าง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
งานระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนมีหน้าที่ดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์โครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

        การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง การอนุญาต การกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดและข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด

        สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน สามารถตรวจสอบได้จากประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับทางการ) ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.doh-motorway.com หรือ www.motorway.go.th 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของโครงการฯ ได้ในวันทำการของกรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

        ติดต่อได้ที่ : กรมทางหลวง ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
        โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 25503
        โทรสาร : 0 2354 6743


 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นในวันจำหน่ายซองเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) ตามลิ้งค์ด้านล่าง
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา (ฉบับทางการ) 267 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นในวันจำหน่ายซองเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) 155 ดาวน์โหลด

'