กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน ในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ลงวันที่ 09/10/2566

กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 81  สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

 1. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง doh.go.th และ www.doh-motorway.com
 • เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2566
 • เปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566
 1. การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง
 • เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็นในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น.

     ณ ห้องพญาไท 1-2 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับเอกชนที่สนใจ (Market Interview)
 • ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมทางหลวง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการแก่นักลงทุน
 • เพื่อประเมินความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปประกอบการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
 • เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในวงกว้างให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
 • กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • กลุ่มสถาบันการเงิน
 • กลุ่มสมาคมและหอการค้า
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
 • ภาคเอกชนเกิดความเชื่อมั่นในโครงการ และมีความสนใจในการร่วมลงทุน
 • นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ให้เกิดขึ้นกับโครงการ

กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวัน เวลาและช่องทางดังกล่าว

 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้

 1. ประกาศกรมทางหลวง
 2. ข้อมูลโครงการ
 3. เอกสารประกอบการสัมมนาในวงกว้าง (สำหรับใช้ในวันพุธที่ 25 ต.ค. 66)
 4. กำหนดการประชุม
 5. แบบลงทะเบียน
 6. แบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์
 7. ลิงก์กลุ่ม Line Open Chat
 8. นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. ประกาศกรมทางหลวง 297 ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) M81 567 ดาวน์โหลด
3. เอกสารประกอบการสัมมนาในวงกว้าง (สำหรับใช้ในวันพุธที่ 25 ต.ค. 66) 168 ดาวน์โหลด
4. กำหนดการประชุม 159 ดาวน์โหลด
5. แบบลงทะเบียน 99 ดาวน์โหลด
6. แบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ 92 ดาวน์โหลด
7. กลุ่ม Line Open Chat 130 ดาวน์โหลด
8. นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 101 ดาวน์โหลด

'