กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนอย่างโปร่งใส สุจิรต และเป็นธรรม
ลงวันที่ 10/10/2566

วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องมนัส คอวนิช ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการคัดเลือกเอกชนของโครงการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร (ผู้นำทีม) นายอนันต์ เกษเกษมสุข นางวาสนา สุทธิเดชานัย และนางสุจิตรา สุตตเขตต์ พร้อมทั้งประชุมเริ่มต้นโครงการร่วมกัน (Kick Off Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ปรึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน การลงนามข้อตกลงคุณธรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานไปตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 

กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ นอกจากจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการที่ก้าวล้ำนำสมัย และได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปอย่างสุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มโครงข่ายคมนาคมมาตรฐานสูงที่ช่วยยกระดับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชน สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่โดยรอบต่อเนื่องไปยังจังหวัดในภูมิภาค และนำมาซึ่งการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม


'