กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

ลงวันที่ 20/05/2565

ความเป็นมา

2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และดำเนินโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออก ศูนย์โลจิสติกส์ และคลังสินค้า โดยจัดหาพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2
2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และดำเนินโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกศูนย์โลจิสติกส์ และคลังสินค้า โดยจัดหาพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2
30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ H.E. U Nyan Tun รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมา เป็นประธานร่วมฝ่ายเมียนมาในพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอระเร็ก และพิธีปฐมฤกษ์เริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2
8 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2
10 กันยายน พ.ศ. 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนฝ่ายไทยลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำตองยิน แห่งที่ 2 ร่วมกับ H.E. U Kyaw Lwin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง ผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
5 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
30 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. U Win Khaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
19 มีนาคม พ.ศ. 2562 พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ H.E. Daw Aung San Suu Kyi ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานในพิธี
17 กันยายน พ.ศ. 2562                                   . คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. U Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ณ กระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. U Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,132 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 1,000 ล้านบาท ในส่วนของค่าก่อสร้างสะพาน ถนน และอาคารด่านพรมแดนในฝั่งเมียนมา

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

หน่วยงานดำเนินการก่อสร้าง
ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง จำนวน 6 หน่วยงาน โดยมิได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ดังนี้
(1) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
(2) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
(3) ศูนย์สร้างทางลำปาง
(4) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
(5) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
(6) ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

องค์ประกอบสะพาน
จุดเริ่มต้นโครงการฝั่งไทย อยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนจุดสิ้นสุดที่ฝั่งเมียนมา บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 6 สายเมียวดี-กอกะเร็ก หรือ ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 ในเมืองเมียวดี
ลักษณะโครงการประกอบด้วย
(1) สะพานข้ามแม่น้ำเมย ความยาว 760 เมตร
(2) ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่ง
(3) อาคารด่านพรมแดนทั้ง 2 ฝั่ง

ยุทธศาสตร์ชาติ และประโยชน์ที่ได้รับ
(1) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) สู่แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Corridor) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่ 2 เป็นจุดเชื่อมเส้นทาง East-West Corridor และ Western Corridor
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปิดโอกาสการค้าการลงทุนข้ามพรมแดน เพื่อมุ่งเป้าหมายการเป็นตลาดเดียวกัน มีฐานการผลิตร่วมกัน ลดขั้นตอนด้านศุลกากร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก
(3) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งแก่ประเทศ 3 ลุ่มน้ำ
(4) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Coopertion: BIMSTEC) เชื่อมโยงประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน
(5) ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา ซึ่งมุ่งหวัดที่จะนำไปสู่ "การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ" มีการเร่งรัดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ความร่วมมือในการพัฒนา การสร้างสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการด้านการก่อสร้าง
• คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC)
• คณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordinating Committee, PCC)

คณะกรรมการด้านการก่อสร้าง
ประธานฝ่ายไทย นำโดย รองอธิบดี และคณะกรรมการ PMC มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. แนะนำและประสานงานกับกรมทางหลวงในพื้นที่ฝั่งไทยเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ความตกลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมา และนโยบายคณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordinating Committee, PCC)
2. รวบรวมประเด็นข้อโต้แย้ง เงื่อนไขและความตกลงที่หาข้อยุติไม่ได้ ทั้งจาก ฝั่งไทยและเมียนมา และรายงานให้คณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordinating Committee, PCC) เพื่อหาข้อยุติต่อไป
3. หารือร่วมกันฝ่ายเมียนมาหรือ PMC ฝ่ายเมียนมา สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อกำหนด เงื่อนไข และแนวทางในการบริหารจัดการ ติดตามแผนปฏิบัติการและการร่วมแก้ไขปัญหา ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง จนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ
4. ประธานคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อช่วยดำเนินการได้ตามความจำเป็น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานฝ่ายไทย นำโดย อธิบดี และคณะกรรมการ PCC มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ กำกับ และติดตามผลการดำเนินการโครงการ
2. จัดทำและประสานงานร่วมกันในเรื่องข้อตกลงในการก่อสร้างโครงการด้านเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ประธานคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC) และคณะทำงานอื่น เพื่อช่วยดำเนินการได้ตามความจำเป็น
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการและคณะทำงานที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมาธิการบริหารสะพานฯ
คณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (The Joint Management and Maintenance Committee of the 2nd Thai-Myanmar Friendship Bridge crossing Moei/Taungyin River)
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ฝ่ายไทย นำโดย อธิบดี และคณะกรรมาธิการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ปรึกษาหารือและกำหนดนโยบายการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพาน เช่นว่าจะดำเนินร่วมกัน หรือแต่ละฝ่ายจะดำเนินการเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือให้เอกชน เป็นผู้ดำเนินการ
2. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพาน
3. อนุมัติแผนงานและงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสะพานและส่วนประกอบของสะพานตามภาคผนวก 2 ของความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 รวมทั้งในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 และอยู่ภายในขอบเขตของสะพาน
4. ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่หน่วยบำรุงรักษาสะพานและทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นระยะ
5. กำหนดอัตราค่าผ่านสะพาน
6. ติดตามและทบทวนการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพาน และงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมาธิการฯ ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารงานด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ประธานคณะกรรมการฯ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง และคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณากำหนดแนวทาง ทิศทาง การบริหารจัดการด่านสะพานมิตรภาพ
2. กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของด่านสะพานมิตรภาพ
3. เสนอแนะและให้คำปรึกษา แก่ผู้จัดการด่านสะพานมิตรภาพในการบริหารและบำรุงรักษาด่าน
4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเหมาะสม และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เสนอต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการด่านสะพานมิตรภาพ เสนออธิบดีกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
6. พิจารณาเห็นชอบแผนงานประมาณการบริหารจัดการด่านสะพานมิตรภาพก่อนที่จะเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยบำรุงรักษาด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ประธานหน่วยบำรุงรักษาฯ นำโดย ผู้อำนวยการแขวง และหน่วยบำรุงรักษาฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ร่วมมือและประสานงานกันในการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้ด่านและสะพานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดที่คณะกรรมาธิการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้
2. ควบคุมดูแลการบริหาร การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมสะพานและพื้นที่บริเวณด่านให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างในกรณีที่มีการว่าจ้าง
3. ร่วมกันจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตอคณะกรรมาธิการของแต่ละฝ่ายเป็นระยะ อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน
4. จัดทำแผน และเสนองบประมาณประจำปี สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมด่านสะพานและส่วนประกอบของสะพาน
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

พิธีการต่าง ๆ

1. พิธีปฐมฤกษ์ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ H.E. U Nyan Tun
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานพิธี
ปฐมฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
2. พิธีเทคอนกรีต วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และ H.E. U Win Khaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานพิธีเทคอนกรีต
จุดเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน
แห่งที่ 2
  
3. พิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพาน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่ 2
อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ H.E. Daw Aung San Suu Kyiที่ปรึกษา
แห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมเป็นประธานในพิธี
  

4. พิธีเปิดใช้สะพานฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานฯ

 

   

Video Presentation

   วีดีทัศน์ - พิธีเปิดสะพานมิตรภาพ

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ครม. มีมติอนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2552
• ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ในวันที่ 8 กันยายน 2558
• คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 311/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordinating Committee, PCC) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ฝ่ายไทย
• คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/163/2558 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมากรบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ฝ่ายไทย และคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/208/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ฝ่ายไทย
• ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที 2 ลงนามเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
• คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 287/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษาและการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝ่ายไทย) สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
• คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/40/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด่านสะพานมิตรภาพ
• คำสั่ง คณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่ 2 ฝ่ายไทย ที่ บ.1/128/2562 เรื่อง แต่งตั้งหน่วยบำรุงรักษาด่านและสะพาน
• กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่ 2 พ.ศ.2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
• ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน

ลำดับ การประชุมต่าง ๆ วันที่ สถานที่ สาระสำคัญ
1 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝ่ายไทย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมมนัส คอวนิช ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง เพื่อให้ คณะกรรมาธิการฯ (ฝ่ายไทย) พิจารณาแผนรายประมาณการ งานบริหาร-อำนวยการและบำรุงพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 1
2 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้ คณะกรรมาธิการฯ ร่วมไทย-เมียนมา รับทราบคำสั่งและอำนาจหน้าที่ กมธฯ กำหนดการพิธีเปิดใช้สะพาน
และส่งมอบอาคารด่านพรมแดนเมียนมา รวมทั้ง รับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติ และค่าธรรมเนียมการใช้สะพาน
3 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย -เมียนมา) ครั้งที่ 2
9 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมมนัส คอวนิช ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง หารือเรื่องการขยายเวลาเปิด-ปิดสะพาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordnating Committee หรือ PCC) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ฝ่ายไทย 336 Download
คำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee หรือ PMC) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ฝ่ายไทย 462 Download
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE KINGDOM OF THAILANE AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR ON THE MANAGEMENT , MAINTENANCE AND USE OF THE SECOND FRIENDSHIP BRIDGE CROSSING MOEI/THAUNGYIN RIVER 422 Download
คำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝ่ายไทย) 341 Download
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด่านสะพานมิตรภาพ 322 Download
คำสั่งคณะกรรมมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝ่ายไทย) เรื่องแต่งตั้งหน่วยบำรุงรักษาด่านและสะพาน 278 Download
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ.2563 292 Download
ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานระหว่างประเทศ พ.ศ.2564 398 Download
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาโครงการระหว่างประเทศ 354 Download

'