ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 26/04/2564

นายวันจักร ฉายากุล

Mr.VANCHAK CHAYAKUL


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-5483 โทรสาร 0-2354-6483


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม 2529
วิศวกรโยธา 3 งานวางโครงการ กองวางแผน
1 มีนาคม 2531 วิศวกรโยธา 4 งานวางโครงการ กองวางแผน
1 มีนาคม 2533 วิศวกรโยธา 5 งานวางโครงการ กองวางแผน
1 กุมภาพันธ์ 2537 วิศวกรโยธา 5 งานวางแผน กองวางแผน
12 กันยายน 2537 วิศวกรโยธา 6ว. งานวางแผน กองวางแผน
26 มีนาคม 2541 วิศวกรโยธา 6ว. กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนและโครงการทางหลวง
14 กันยายน 2542 วิศวกรโยธา 7วช. กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนและโครงการทางหลวง
16 กรกฎาคม 2545 วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ
3 เมษายน 2549 วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานประเมินผล สำนักวางแผน
8 ธันวาคม 2549 วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานวางแผน สำนักวางแผน
26 กรกฎาคม 2550 วิศวกรโยธา 8วช. ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ สำนักสำรวจและออกแบบ
9 ตุลาคม 2550 วิศวกรวิชาชีพ 9วช. กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ
1 กันยายน 2551 วิศวกรวิชาชีพ 9วช. กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ
11 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ
27 มกราคม 2558 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ สำนักสำรวจและออกแบบ
28 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สำนักแผนงาน
2 มิถุนายน 2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ

2 กรกฎาคม 2560

รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.