กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย

ลงวันที่ 11/01/2566

นายดนัย  เรืองสอน

Mr.DANAI  RUENGSORN


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-5483 โทรสาร 0-2354-6483


ประวัติการรับราชการ

27 มิถุนายน 2537  วิศวกรโยธา 3 กองสํารวจและออกแบบ
28 ธันวาคม 2543  วิศวกรโยธา 4 สํานักสํารวจและออกแบบ
19 เมษายน 2545  วิศวกรโยธา 5 สํานักสํารวจและออกแบบ
24 พฤษภาคม 2549  วิศวกรโยธา 6ว สํานักสํารวจและออกแบบ
29 กันยายน 2549  วิศวกรโยธา 7วช สํานักสํารวจและออกแบบ
26 พฤษภาคม 2551  วิศวกรโยธา8 วช สํานักทางหลวงที่ 13
11 ธันวาคม 2551  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักทางหลวงที่ 13
25 ธันวาคม 2555  ผู้อํานวยการแขวงการทางกรุงเทพ สํานักทางหลวงที่ 11
01 พฤษภาคม 2556  ผู้อํานวยการแขวงการทางอยุธยา สํานักทางหลวงที่ 14
27 มกราคม 2558  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
03 กันยายน 2562  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษาทาง) สํานักงานทางหลวงที่ 16
15 เมษายน 2563  ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
29 ธันวาคม 2565  วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย

'