กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ 11/10/2566

นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์

Mr.SERMSAK  NAIYANAN

(ผู้บริหารสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DCIO)


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6714 โทรสาร 0-2644-5252


ประวัติการรับราชการ

30 มิถุนายน 2538 วิศวกรโยธา 3 สำนักแผนและโครงการทางหลวง
30 มิถุนายน 2540 วิศวกรโยธา 4 สำนักแผนและโครงการทางหลวง
1 ตุลาคม 2543 วิศวกรโยธา 5 สำนักแผนและโครงการทางหลวง
30 กันยายน 2545 วิศวกรโยธา 6 ว สำนักวางแผน
5 สิงหาคม 2548 วิศวกรโยธา 7 วช สำนักวางแผน
13 ตุลาคม 2549 วิศวกรโยธา 8 วช สำนักวางแผน
11 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
17 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี สำนักทางหลวงที่ 14
27 ตุลาคม 2559 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) สำนักแผนงาน
29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง
15 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11
29 กันยายน 2566 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
   
 
 

'