กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง

ลงวันที่ 23/01/2566

นายจิระพงศ์  เทพพิทักษ์

Mr.CHIRAPONG  THEPPITHUCK


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6595 โทรสาร 0-2354-6625


ประวัติการรับราชการ

 2552 - 2554  ผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนครที่ 1 
 2554 - 2558  ผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงรายที่ 1
 2558 - 2559  ผู้อำนวยการแขวงการทางสุโขทัย
 2559 - 2561  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษาทาง) สำนักบริหารบำรุงทาง
 2561 - 2562  ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม
 2562 - 2565  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 2565 - ปัจจุบัน  รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง
   
   
   
   

'