กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

ลงวันที่ 09/08/2560
รายละเอียด เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564

เอกสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564

แผ่นพับเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564

รายงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทางหลวง 
รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
แผนการบริหารความเสี่ยง กรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564


'