กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฏระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 09/04/2561

Ethics 2562 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ (1) 
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ (2)
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม : สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

ประกาศกรมทางหลวง/แนวทางการปฏิบัติ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
The Department of Highways Declaration on Commitment of Administration with Integrity (ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (กระทรวงคมนาคม)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด NEW!
แบบรายงานการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องทุกข์

กฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 477 Download
The Department of Highways Declaration on Commitment of Administration with Integrity 471 Download

'