กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต

ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.) 728 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร (E-DNA) 560 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอร์รัปชัน 447 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 591 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 621 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 495 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 558 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 394 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 273 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 300 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 313 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 449 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 18,509 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 454 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 355 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 377 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 425 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 371 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 455 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 549 Download
15 คดีทุจริต ป.ป.ช. ต้องฟ้องเอง 319 Download
การยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์ กับ ป.ป.ช. 235 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ป.ป.ช.) 283 Download
กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก : Anti - SLAPP Law 287 Download
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 และมาตรา 127) พร้อมบทลงโทษ! 394 Download
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 358 Download
การดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) 435 Download
Infographic แก้ทุจริตต้องคิดเป็น 206 Download
Case studies ช่วยชี้ประเด็นด้านจริยธรรม 280 Download
ถอดบทเรียนการส่งเสริมจริยธรรม 322 Download
ระบบคุณธรรมของข้าราชการญี่ปุ่น 194 Download
จริยธรรมผู้นำ 299 Download
คดีตัวอย่าง : ระหว่างการรับสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 224 Download
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน ป.ป.ท. 269 Download
กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 320 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง การทุจริตนำรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเอง 10 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง ปลอมเช็คและเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 8 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง การทุจริตการตกลงจ้าง 7 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง การทุจริตการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง 7 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง ตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 7 Download

'