กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ลงวันที่ 20/03/2566

นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล

Mr.PIYAPONG  JIWATTANAKULPAISARN


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6714 โทรสาร 0-2354-6699


ประวัติการรับราชการ

01 กันยายน 2551 วิศวกรโยธา 5 สำนักวางแผน
05 มกราคม 2554 วิศวกรโยธา 6 สำนักแผนงาน
21 มกราคม 2558 วิศวกรโยธา 7 สำนักแผนงาน
20 มีนาคม 2560 ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2559
08 ตุลาคม 2562 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักแผนงาน
23 มกราคม 2563 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
19 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
30 กรกฎาคม 2564 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
25 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
29 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
20 มีนาคม 2566 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
   
   
   
   

'