กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 26/04/2564

 นายสิทธิชัย บุญสะอาด

 Mr.SITTICHAI BOONSAAT


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6668-75 โทรสาร 0-2354-0411


ประวัติการรับราชการ

 

19 กรกฎาคม 2532  วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ 
 1 สิงหาคม 2534  วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ
 1 พฤศจิกายน 2536  วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ
 23 มกราคม 2540  วิศวกรโยธา 6 สำนักสำรวจและออกแบบ
 24 เมษายน  2543   วิศวกรโยธา 7 สำนักสำรวจและออกแบบ
 24 มกราคม  2545   วิศวกรโยธา 8 สำนักสำรวจและออกแบบ 
 11 ธันวาคม 2551  ชำนาญการพิเศษ  สำนักสำรวจและออกแบบ
 17 กุมภาพันธ์  2553  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง)สำนักสำรวจและออกแบบ   
 27 มกราคม  2554   ผู้อำนวยการกอง  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 26 มิถุนายน  2560   ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักสำรวจและออกแบบ
 15 กันยายน  2560   วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน  และวางโครงการก่อสร้าง
 2 ตุลาคม 2563  วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ

'