กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา

ลงวันที่ 02/12/2564

 นายอรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช

 Mr.ATTASIT  SAWATPARNICH


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-1047 


ประวัติการรับราชการ

 29 กันยายน 2540  วิศวกรโยธา 4  สำนักสำรวจและออกแบบ 
 25 สิงหาคม 2546  วิศวกรโยธา 5  สำนักสำรวจและออกแบบ
 26 เมษายน 2549  วิศวกรโยธา 6 ว.  สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง  
 25 สิงหาคม 2550  วิศวกรโยธา 7 วช. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 24 สิงหาคม 2552  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักก่อสร้างสะพาน
 14 ธันวาคม 2553  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 11 ตุลาคม 2556  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 
 27 มกราคม 2558  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 9 สิงหาคม 2559  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  สำนักก่อสร้างทางที่ 2  
 15 กันยายน 2560  ผู้อำนวยการกอง  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 2 มกราคม 2562  ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 4 ธันวาคม 2563  ปฏิบัติราชการวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
 12 มีนาคม 2564  วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

'