กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง

ลงวันที่ 24/01/2566

นายธานินทร์  ริรัตนพงษ์

 Mr.TANIN  RIRATTANAPONG


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2644-4747 โทรสาร 0- 2354-6512


ประวัติการรับราชการ

 02 กรกฎาคม 2533  วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ
 01 สิงหาคม 2535  วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ
 01 มีนาคม 2536  โอนรับราชการกองพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 17 กุมภาพันธ์ 2537  กลับเข้ารับราชการ วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ
 01 ตุลาคม 2538  วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ
 10 กันยายน 2541  วิศวกรโยธา 6 กองสำรวจและออกแบบ
 08 สิงหาคม 2543  วิศวกรโยธา 7วช กองสำรวจและออกแบบ
 08 มกราคม 2546  วิศวกรโยธา 8วช กองสำรวจและออกแบบ
 14 กันยายน 2554  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน (ด้านออกแบบโครงสร้าง) สำนักสำรวจและออกแบบ
 10 มีนาคม 2560  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 05 มกราคม 2566  วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง)
   
   

'